Vedtægter

Foreningens vedtægter
Aalborg Akvarieforenings vedtægter ser ud som følger efter seneste revision

§ 1.
Stk. 1 Aalborg Akvarieforening er under dette navn stiftet 13. september 1943.

§2.
Stk. 1 Aalborg Akvarieforenings formål er at skabe og vedligeholde interessen for akvariehobbyen, ved:

•    at afholde møder og andre arrangementer .
•    at købe bøger og tidsskrifter til foreningens bibliotek således at medlemmerne kan læse/studere i disse i    foreningens lokaler (bøger og tidskrifter er ikke til udlån).
•    at samarbejde med andre akvarieforeninger. blandt andet gennem medlemskab af Dansk Akvarie Union (DAU) og Kreds 4.

§3.
Stk. 1 Aalborg Akvarieforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:
Formand.
Næstformand/ Lokaleleder.
Kasserer.
Planlægningsleder.
Biblioteksleder/Sekretær

Stk. 2 Formanden står som daglig leder af bestyrelsen, ligesom han påtager sig foreningens korrespondance, og opbevarer kopier af samme. I tilfælde af formandens forfald varetages funktionerne af næstformanden.

Stk. 3 Næstformand/ lokaleleder leder lokaleudvalget, der tilrettelægger oprydning og vedligeholdelse af foreningens lokaler.

Stk. 4 Kassereren står for budget- og regnskabsudfærdigelse. Som minimum kræves kasse- og medlemsbog. Kassereren hæfter for betroede likvide midler.

Stk. 5 Planlægningslederen leder planlægningsudvalget, der forestår tilrettelæggelsen af foreningens aktiviteter (foredragsholdere, udflugter m.m.).

Stk. 6 Bibliotekslederen/Sekretær leder bogudvalget, der forestår biblioteket. Nyanskaffelser til biblioteket sker i samråd med den øvrige bestyrelse.

Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen direkte til de enkelte poster for en toårig periode.

Stk. 9 På ulige år vælges: Formand, Planlægningsleder.
På lige år vælges: Næstformand, Kasserer, Biblioteksleder/Sekretær.

Stk. 10 Udvalgslederne kan efter behov tilknytte andre medlemmer til udvalgene til hjælp med udvalgets funktioner. Sådanne hjælpere er ikke nødvendigvis medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 11 Der vælges på generalforsamlingen 1 suppleanter til bestyrelsen for en toårig periode, således at der er en suppleant på valg hvert år.

Stk. 12 Der vælges på generalforsamlingen 1 bilagskontrollanter for en toårig periode, således at der er en bilagskontrollant på valg hvert år.

 

Stk. 13 Der vælges på generalforsamlingen 1 suppleanter til bilagskontrollant for en toårig periode, således at der er en suppleant på valg hvert år.

§ 4.
Stk. 1 Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, og alle, som interesserer sig for foreningens arbejde kan optages.

§ 5.
Stk. I Medlemmer med erhvervsmæssig interesse inden for hobbyen kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 6.
Stk. 1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2 Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentet erlægges ved indmeldelse for resten af kalenderåret, sådan at der ved indmeldelse i forårs-halvåret betales et helt års kontingent, og ved indmeldelse i sidste del af efterårs-halvåret betales et halvt års kontingent. Kontingentet er pr. februar 2014 fastsat til 750 kr. pr. husstand. 600 kr. for pensionister og studerende under 18 år.

Nye medlemmer betaler kontingent det første år, som pensionister og studerende under 18 år betaler.

Stk. 4 Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlingsbeslutning. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 7.
Stk. 1 Aalborg Akvarieforenings regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen samt bilagskontrollanterne kan til enhver tid gennemgå regnskabsføringen samt kontrollere de likvide midlers tilstedeværelse.

§ 8.
Stk. 1 Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest til generalforsamlingen i kalenderåret, bliver automatisk slettet uden yderligere varsel.

§ 9.
Stk. 1 Såfremt et medlem skønnes at handle i modstrid med foreningens interesser og vedtægter, kan bestyrelsen udelukke vedkommende medlem af foreningen for et nærmere fastsat tidsrum. Bestyrelsen er pligtig til, på førstkommende ordinære generalforsamling, at forelægge sagen. Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal, om medlemmet skal ekskluderes eller at udelukkelsen ophæves.

§ 10.
Stk. 1 Den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen annonceres til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamling.

Stk. 2 Eventuelle forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen efter gældende vedtægter.

Stk. 5 Forslag i henhold til det i §’erne 13 og 14 nedfældede skal altid annonceres til samtlige medlemmer inden generalforsamling.

Stk. 6 På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år, og kassereren fremlægger regnskabet samt budget til godkendelse.

Stk. 7 Planlægningslederen fremkommer samtidigt med en plan for det kommende års aktiviteter.

 

§ II.
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling, og afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig, motiveret begæring til bestyrelsen, som så, inden en måned fra den dag, begæringen er modtaget, foranlediger den ekstraordinære generalforsamling afholdt.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det punkt/de punkter den er blevet indkaldt for.

Stk. 3 Enhver ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.

§ 12.
Stk. 1 Hvis bilagskontrollanterne finder uorden i regnskaberne, skal dette straks rapporteres til formanden.

§ 13.
Stk. 1 For at ændre vedtægter på en generalforsamling, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for ændringen.

§ 14.
Stk. 1 Foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 40 % af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer er for ophævelsen.

Stk. 2 Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny inden 4 uger. Denne er da beslutningsdygtig uanset fremmødet. Til beslutning om ophævelsen kræves dog, at 4/5 af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

Stk. 3 I tilfælde af ophævelse skal foreningens aktiver anvendes til akvariehobbyens fremme efter generalforsamlingens anvisning.

§ 15.
Stk. 1 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, kan foreslås og indvælges i bestyrelsen. Der kan yderligere indvælges en juniorrepræsentant uden stemmeret.

§16.
Stk. 1 Alle har stemmeret, dog kun én stemme per medlemskab.

§ 17.
Stk. 1 Aalborg Akvarieforenings medlemmer hæfter solidarisk overfor evt. kreditorer, men kun med det allerede indbetalte kontingent.

Stk. 2 Ved udmeldelse af foreningen hæfter den pågældende ikke for noget, som bestyrelsen evt. måtte have behæftet foreningen med.
___________________________________

Disse vedtægter, der sidst er justeret på generalforsamlingen pr. februar 2014, træder i kraft fra samme dato. Tidligere vedtaget vedtægter er samtidig hermed annulleret.