Vedtægter

Foreningens vedtægter

Aalborg Akvarieforenings vedtægter

§ 1.

Stk. 1 Aalborg Akvarieforening er under dette navn stiftet 13. september 1943.

§2.

Stk. 1 Aalborg Akvarieforenings formål er at skabe og vedligeholde interessen f

or akvariehobbyen, ved:

• At afholde møder og andre arrangementer .

• At samarbejde med andre akvarieforeninger

.

§3.

Stk. 1 Aalborg Akvarieforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:

Formand.

Næstformand

Kasserer.

Planlægningsleder.

Sekretær

.

Stk. 2 Formanden står som daglig leder af bestyrelsen, ligesom han påtager sig foreningens korrespondance, og

opbevarer kopier af samme. I tilfælde af formandens forfald varetages funktionerne af næstformanden.

Stk. 3 Næstformanden tilrettelægger oprydning og vedligeholdelse af foreningens lokaler

.Stk. 4 Kassereren står for budget og regnskabsudfærdigelse. Som minimum kræves kasse- og medlemsbog.

Kassereren hæfter for betroede likvide midler.

Stk. 5 Planlægningslederen

forestår tilrettelæggelsen af foreningens aktiviteter (foredragsholdere, udflugter

m.m.).

Stk. 6

Sekretæren udarbejder referat af møder og arkiverer disse.

Stk. 7 Udgået.

Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen direkte til de enkelte poster for en toårig periode.

Stk. 9 På ulige år vælges: Formand, Planlægningsleder.

På lige år vælges: Næstformand, Kasserer og Sekretær

.Stk. 10 Udgået.

Stk. 11 Der vælges på generalforsamlingen 1 suppleant til bestyrelsen, som er

på valg hvert år.

Stk. 12 Der vælges på generalforsamlingen 1 bilagskontrollant  som er på valg hvert år.

Stk. 13 Der vælges på generalforsamlingen 1 suppleant til bilagskontrollant, således at der er en suppleant på valg hvert år.

§ 4.

Stk. 1 Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen, og alle, som interesserer sig for foreningens arbejde kan optages.

§ 5.

Stk. 1 Medlemmer med erhvervsmæssig interesse inden for hobbyen kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 6.

Stk. 1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2 Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentet erlægges ved indmeldelse for resten af kalenderåret, sådan at der ved indmeldelse i 1. kvartal betales et helt års kontingent, og ved indmeldelse i 2. kvartal betales 75%. Ved indmeldelse i 3. kvartal betales 50%. Ved indmeldelse i 4. kvartal betales 25%. Det enhver tid gældende kontingent oplyses ved henvendelse til foreningens bestyrelse.

Stk. 3 Udgået

Stk. 4 Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlings beslutning. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 7.

Stk. 1 Aalborg Akvarieforenings regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen samt bilagskontrollanterne kan til enhver tid gennemgå regnskabsføringen samt kontrollere de likvide midlers tilstedeværelse.

§ 8.

Stk. 1 Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest

til generalforsamlingen i kalenderåret, bliver automatisk slettet uden yderligere varsel.

§ 9.

Stk. 1 Såfremt et medlem skønnes at handle i modstrid med foreningens interesser og vedtægter, kan bestyrelsen udelukke vedkommende medlem af foreningen for et nærmere fastsat tidsrum. Bestyrelsen er pligtig til, på førstkommende ordinære generalforsamling, at forelægge sagen. Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal, om medlemmet skal ekskluderes eller at udelukkelsen ophæves.

§ 10.

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen annonceres til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamling.

Stk. 2 Eventuelle forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk .3 Udgået

Stk. 4 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen efter gældende vedtægter.

Stk. 5 Forslag i henhold til det i §’erne 13 og 14 nedfældede skal altid annonceres til samtlige medlemmer inden generalforsamling.

Stk. 6 På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år, og kassereren fremlægger regnskabet samt eventuelt budget til godkendelse.

Stk. 7 Planlægningslederen fremkommer samtidigt med en plan for det kommende års aktiviteter

.

§ 11

.Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling, og afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig, motiveret

begæring til bestyrelsen, som så, inden en måned fra den dag, begæringen er

modtaget, foranlediger den ekstraordinære generalforsamling afholdt.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle det punkt/de punkter den er blevet indkaldt for.

Stk. 3 Enhver ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.

§ 12.

Stk. 1 Hvis bilagskontrollanten finder uorden i regnskaberne, skal dette straks rapporteres til formanden.

§ 13.

Stk. 1 For at ændre vedtægter på en generalforsamling, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for ændringen.

§ 14.

Stk. 1 Foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 40% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og hvor mindst 75 % af de afgivne stemmer er for ophævelsen.

Stk. 2 Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny inden 4 uger. Denne er da

beslutningsdygtig uanset fremmødet. Til beslutning om ophævelsen kræves dog, at 4/5 af de fremmødte stemmer for ophævelsen.

Stk. 3

I tilfælde af ophævelse skal foreningens aktiver anvendes til akvariehobbyens fremme efter generalforsamlingens anvisning.

§ 15.

Stk. 1 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, kan foreslås og indvælges i bestyrelsen. Der kan yderligere indvælges en juniorrepræsentant uden stemmeret.

§16.

Stk. 1 Alle har stemmeret, dog kun én stemme per medlemskab.

§ 17.

Stk. 1 Aalborg Akvarieforenings medlemmer hæfter solidarisk overfor evt. kreditorer, men kun med det allerede indbetalte kontingent.

Stk. 2 Ved udmeldelse af foreningen hæfter den pågældende ikke for noget, som bestyrelsen evt. måtte have behæftet foreningen med.

___________________________________

Disse vedtægter, der sidst er justeret på generalforsamlingen pr. februar 2019, træder i kraft fra samme dato. Tidligere vedtagede vedtægter er samtidig hermed annulleret.